top of page
 • siczlin

Trend – 6. veřejná soutěž


DO KDY: do 16. 6. 2022 probíhá příjem žádostí

NA CO: osobní náklady, subdodávky (na výzkum), ostatní přímé náklady, režie

KDO: hlavní uchazeč: podnik, další účastníci – podnik, výzkumná organizace

KOLIK: až 70% dotace tedy 25 mil. Kč na projekt.


Zaměření veřejné soutěže

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.


Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Veřejná soutěž je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb):

 • u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení),

 • u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.


KDO může žádat (příjemci podpory):

Podniky všech velikostí a výzkumné organizace.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady,

 • subdodávky na výzkumné činnosti,

 • ostatní přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví, materiál, služby, drobný hmot. majetek, odpisy, cestovní náklady),

 • nepřímé náklady (flat rate 20% osobních nákladů a ostatních přímých nákladů).


SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

 • Dvouletá historie.

 • Hlavní uchazeč může podat pouze jeden návrh do dané soutěže.

 • Vymezení se vůči vlastním obdobným projektům.

 • Tematické vymezení návrhu projektu vůči cílům Národních priorit orientovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací, doménám výzkumné a inovační specializace a KETs Národní RIS3 strategie ČR.

 • Výstupy a výsledky – průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, SW, poloprovoz, ověřená technologie.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Začátek soutěžní lhůty: 28. 04. 2022

 • Konec soutěžní lhůty: 16. 06. 2022

 • Vyhlášení výsledků: prosinec 2022

 • Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2023 a nejpozději 1. 3. 2023

 • Délka realizace: 12–60 měsíců (prosinec 2027)


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:


až 70% dotace tedy 25 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory je dána dle velikosti žadatele (partnera), kombinací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a také možností naplnění tzv. účinné spolupráce s malým případně středním podnikem nebo výzkumnou organizací.


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

14 zobrazení
bottom of page