• vylupkova

Potenciál – Výzva VIII


DO KDY: do 26.8.2021 probíhá příjem žádostí

NA CO: vybavení centra (stroje a zařízení, HW, SW), nehmotný majetek, budovy

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: 50% dotace, tedy 2–100 mil. Kč na projekt
CO je cílem dotačního programu POTENCIÁL (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit zvyšování počtu společností, které budou disponovat vlastní infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Přidanou hodnotou těchto projektů by pak mělo být prohloubení spolupráce s výzkumnými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst, rozvoj znalostní ekonomiky a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Jestliže potřebujete, pro své nově plánované nebo již stávající vývojové oddělení, vybavení ve formě strojů, zařízení, technologií, hardware či software, které budou určeny k výzkumu, vývoji nebo zlepšování nových produktů, materiálů, technologií, služeb nebo případně jiných inovačních řešení, případně postavit či zrekonstruovat k tomuto účelu určenou budovu, je tento program přesně to, co hledáte.

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky.

Z pohledu oblastí / kategorií průmyslu to mohou být podniky spadající pod kategorie:

 • zpracovatelského průmyslu,

 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, resp. vybavení prototypové dílny, laboratoře, zkušebny apod., jako jsou stroje, zařízení, technologie, hardware atd.,

 • dlouhodobý nehmotný majetek, resp. software, licence, práva duševního vlastnictví apod.,

 • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace).


SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • Velké podniky mohou žádat pouze v případě, že splní podmínky dané kódem intervence 065 (což je významný pozitivní dopad na životní prostředí v oblasti nízkouhlíkového hospodářství nebo úspory vody) nebo kódem intervence 063 (což je přímá spolupráce s MSP).

 • Pořízené vybavení musí sloužit z cela nebo z části k vývoji, výrobě prototypů případně k jejich testování.

 • Výstupy daného centra musí mít reálný předpoklad pro uplatnění ve výrobě.

 • Mít alespoň částečné zkušenosti s výzkumem, vývojem či zlepšováním nových produktů, včetně implementace jejich výsledků a výstupů do výroby a s jejich uplatnitelnosti na trhu.

 • Mít kvalitní a zkušený tým.

 • Investovat do dlouhodobého majetku u MSP minimálně 4 mil. Kč a u velkých podniků pak minimálně 10 mil. Kč.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • vyhlášení výzvy: 27. 05. 2021

 • zahájení příjmu: 14. 06. 2021

 • ukončení příjmu: 26. 08. 2021

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 2–50 mil. Kč

Výše samotné procentuální dotace pak 50 %


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

15 zobrazení