top of page
 • siczlin

OPTAK: Výzva I - Aplikace


STAV: v přípravě KDY: 15. 08. 2022 CO: osobní náklady, materiál, režie, poradenské služby VaV, odpisy, smluvní výzkum

KDO: malé, střední a velké podniky; výzkumné organizace KOLIK: 25% až 85% dotace


CO je cílem výzvy APLIKACE (podporované aktivity) Cílem výzvy je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě poloprovozu, ověřené technologie, užitného vzoru, průmyslového vzoru, prototypu, funkčního vzorku nebo software. Jestliže se vaši zaměstnanci interně zabývají aktivitami směřujícími k výzkumu, vývoji nebo zlepšování nových produktů, materiálů, technologií, služeb nebo případně jinými inovativními řešeními, která jsou uplatnitelná na trhu, je tato výzva přesně to, co hledáte.

KDO může žádat (příjemci podpory): Žádat o podporu mohou malé, střední, velké podniky a výzkumné organizace.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV,

 • osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu,

 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízené od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku,

 • náklady na materiál a komponenty,

 • paušální náklady a ostatní provozní náklady

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout: Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:


 • být zaměřen na nová či inovovaná řešení produktů, materiálu, technologií či služeb,

 • mít jasně určený výstup projektu. V tomto případě to znamená nejen to, jakého zlepšení chcete v rámci produktu dosáhnout, ale i to, aby výstup splňoval parametry programem stanovených výsledků, jimiž jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software,

 • mít alespoň částečné zkušenosti svýzkumem, vývojem či zlepšováním nových produktů, včetně implementace jejich výsledků a výstupů do výroby a s jejich uplatnitelnosti na trhu

 • mít přehled a znalost trhu, na který výstup projektů míří, konkurence a jejich řešení jak v ČR, tak zahraničí a také tržního potenciálu včetně jeho skutečného uplatnění.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: plán 15. 08. 2022

 • Zahájení příjmu: plán 01. 09. 2022

 • Ukončení příjmu: plán listopad

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt: Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 2–125 mil. Kč. Výše samotné procentuální dotace pak závisí na kombinaci více faktorů jako jsou velikost podniku, typ činnosti a jejich kombinace, druh spolupráce atd. V každém případě lze říci, že:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) 45 - 80%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) 35 - 75%

 • velký podnik (250 zaměstnanců a více) 25 - 65%

 • výzkumná organizace 85%JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

64 zobrazení
bottom of page