• vylupkova

Národní plán obnovy – FVE


STAV: vyhlášen draft výzvy

KDY: předpokládaný začátek a konec příjmu žádostí 01/2022 do 31.5.2022

NA CO: na instalaci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: 35 % - 50 % dotace

SBĚR ŽÁDOSTÍ: průběžný


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity):

Cílem dotačního programu je podpořit zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují např. fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, a další vedlejší rozpočtové náklady.

 • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) ve formě RDS (realizační dokumentace stavby, SKP nebo DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby).

 • Inženýrská činnost ve výstavbě – externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb.

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • Instalovaný výkon od 1 kW do 1 MW.

 • Pouze 1 odběrné místo na projekt.

 • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby! Není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek!

 • Instalované fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory musí mít nezávisle ověřené parametry prokazatelné příslušnými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány. Posouzení shody parametrů FVE.

 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

 • K rozhodnutí pak stavební povolení s vyznačením právní moci případně.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 15. 11. 2021 draft

 • Zahájení příjmu: 01/2022

 • Ukončení příjmu: 31. 05. 2022


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Dotace je počítána z celkových způsobilých výdajů určených měrnými způsobilými náklady dle instalovaného výkonu FVE.

Výše samotné procentuální dotace je pro všechny velikosti podniku stejná:

 • 35 % pro fotovoltaické systémy,

 • 50 % pro systém akumulace (mimo území hlavního města Prahy).

Alokace 2 mld. Kč (+)


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

21 zobrazení