G-41LX5F9W7Q
top of page
 • siczlin

Národní plán obnovy – Digitální podnik


STAV: vyhlášeno

KDY: 16. 6. 2022, 9:00

NA CO: investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK:30%-50% dotace dle regionu a mapy podpory

SBĚR ŽÁDOSTÍ: kolový


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity)

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu, založení nové provozovny nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.


Podporované aktivity:

 • Podpora digitální transformace firmy

 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie

 • Vnitropodniková konektivita

 • Kybernetická bezpečnost

 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov

 • BIM a CDE systémy pro tvorbu digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborech

 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek – hardware, ICT systémy a vnitropodnikové sítě; specializované koncové zařízení a periferie; logistické systémy; monitorovací systémy; hardware pro mobilní distanční přístup,

 • dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení a implementace software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku; Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu,

 • ostatní výdaje neinvestiční (SW, SW pro internet věcí a rozšířenou realitu, cloudové služby, poplatky za připojení),

 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity (nákup externích služeb, které souvisí s realizací projektu, nikoli podklady pro podání žádosti),

 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,

 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Způsobilé výdaje jsou rozděleny na „Základní technologie a služby“ a „Pokročilé technologie a služby“. Skupina „Pokročilé technologie a služby“ musí tvořit min. 80% způsobilých výdajů.


SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Není třeba se předem obávat, vše s vámi probereme, vysvětlíme a nastavíme v rámci osobní schůzky. Z těch nejzákladnějších je to:

 • podmínka počáteční investice,

 • žadatel nesmí mít aktivní projekt ve výzvě Virtuální podnik – I. Výzva,

 • test digitální zralosti,

 • čím větší poměr technologií naplňujících definici digitálního podniku, tím více bude možné získat bodů v hodnocení,

 • na konci projektu dosažení min. 7 z 12 využívaných digitálních technologií ve společnosti dle dotazníku digitální intenzity,

 • prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ - tzn. že nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů Evropské komise,

 • soulad s národní RIS3 Strategií.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 9. 6. 2022

 • Zahájení příjmu: 16. 6. 2022, 9:00

 • Ukončení příjmu: 16. 9. 2022, 23:59:59

 • Konečný termín realizace 31. 8. 2024

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti podniku dle regionální mapy podpory. Pro region Střední Morava mapa stanovuje následující míry dotace:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 50%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 40%

 • velký podnik (více než 250 zaměstnanců) až 30%

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.

Alokace 1,5 mld. Kč (1 mld. Kč MSP, 0,5 mld. Kč VP).


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

85 zobrazení

Comments


bottom of page