top of page
 • siczlin

Národní plán obnovy – Cirkulární řešení v podnicích I.


STAV: vyhlášeno

KDY: 20. 7. 2022

NA CO: na technologie k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu, k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu, pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin, pro protektorování pneumatik, pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu, ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků, k náhradě vybraných vstupních surovin, a Snížení množství vstupů při výrobě

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: až 40% dotace

SBĚR ŽÁDOSTÍ: průběžný


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v ČR, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost ČR.

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu.

 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu, mimo stavební a demoliční odpad a další skupiny odpadů (č. 01, 02, 03, 15, 18, 20 Katalogu odpadů).

 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.

 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.

 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.

 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve zvláštním Sdělení Evropské Komise. Podpořena bude pouze technologie jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina.

 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle výzvou stanovené škály.

 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Evropské Komise. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %.

 • ·Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek - investiční náklady na pořízení strojů a zařízení.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek - pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku.

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • V rámci výzvy jsou stanoveny další podmínky u aktivit, kde je zpracováván odpad.

 • Výběrová řízení na dodavatele realizovaná příjemcem v rámci projektu musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 • Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu musí být podepsány nejpozději do 31. 3. 2023. a doloženy nejpozději do 30. 4. 2023.

 • Je-li třeba stavební povolení, musí být vydáno nejpozději do 30. 9. 2023 a doloženo nejpozději do 31. 10. 2023.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 20. 7. 2022

 • Zahájení příjmu: 27. 7. 2022, 13:00

 • Ukončení příjmu: 30. 9. 2022, 12:00


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.

Minimální výše dotace v rámci jednoho projektu je 1 mil. Kč a maximální výše je 20 mil. Kč

Alokace 1 mld. Kč.


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

84 zobrazení
bottom of page