top of page
 • vylupkova

Národní plán obnovy – Úspora vody v průmyslu


STAV: vyhlášen

KDY: 12.5.2022 (13:00)

NA CO: aktivity směřující ke zlepšení nakládání s vodou v průmyslových podnicích.

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: dotace 40%

SBĚR ŽÁDOSTÍ: kolový


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.


Podporované aktivity:

a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů

b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity

c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku

d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku


Příklady způsobilých aktivit:

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody.

 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.

 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.

 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení v rámci areálu podniku.

 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody v rámci podniku.

 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením)

 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci VH v areálu podniku.

 • Zlepšení infrastruktury v rámci podniku, zejména snížení netěsností rozvodů vod.

 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků v rámci areálu podniku.

 • Zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku.

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.


JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Investiční náklady na pořízení technologií, strojů a zařízení včetně HW a SW

 • Stavební práce

 • Inženýrská činnost

 • Inženýrské sítě

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • Nutnost zpracování vodního auditu

 • Prokázaná úspora vody min. 5 % nebo 100 m3/rok

 • Na jedno IČ lze podat max. 3 žádosti s rozdílným místem realizace

 • Schvalování projektů bude v pořadí podle počtu dosažených bodů v rámci dotační efektivity úspory vody, která je stanovena podílem úspory vody a předpokládané výše dotace

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 5.5.2022

 • Zahájení příjmu: 12.5.2022 (13:00)

 • Ukončení příjmu: 30.9.2022 (12:00)

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

 • Podpora bude poskytována až do výše 40% ze způsobilých výdajů.

 • Dotace na projekt bude poskytována ve výši od 1 mil. Kč do 25 mil. Kč.

 • Alokace 1 mld. Kč.


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

18 zobrazení
bottom of page