• vylupkova

Národní plán obnovy – Úspora vody v průmyslu


STAV: v přípravě

KDY: předpokládaný začátek 12/2021

NA CO: aktivity směřující ke zlepšení nakládání s vodou v průmyslových podnicích

KDO: malé, střední a velké podniky

KOLIK: 40% - 60% dotace

SBĚR ŽÁDOSTÍ: průběžný


CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity):

Cílem dotačního programu je podpořit posilování přechodu na cirkulární ekonomiku v průmyslu zlepšením nakládání s vodou a adaptace na změnu klimatu včetně zlepšení životního prostředí.

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody.

 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.

 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.

 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.

 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.

 • Využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku).

 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením).

 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.

 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.

 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji.

 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.

 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky z širokého spektra průmyslových oblastí.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na pořízení strojů a zařízení,

 • stavební práce,

 • externí služby.

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • předpokládá se nutnost zpracování vodního auditu.

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 12/2021

 • Zahájení příjmu: 01/2022


CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti podniku dle regionální mapy podpory. Pro region Střední Morava mapa stanovuje následující míry dotace:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 50%,

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 40%,

 • velký podnik („Mid-cap“ do 3.000 zaměstnanců) až 30%.

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy bude poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč.

Alokace 1 mld. Kč.


JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

18 zobrazení