• vylupkova

Inovace – Výzva IX (inovační projekt)


DO KDY: do 30.9.2021 probíhá příjem žádostí

NA CO: osobní náklady, materiál, režie, služby, odpisy

KDO: malé, střední a velké podniky; organizace pro výzkum a šíření znalostí

KOLIK: až 45% dotace, tedy 1–100 mil. Kč na projekt


CO je cílem dotačního programu INOVACE (podporované aktivity)

Cílem dotačního programu je podpořit a posílit inovační výkonnosti domácích firem a zvýšit jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Jestliže máte inovaci produktu nebo procesu. Tedy jinými slovy jste ukončili vývoj nebo podstatné zlepšení svého produktu, případně potřebujete zefektivnit výrobu pomocí vyspělých technologií, a potřebujete svou výrobu vybavit technologiemi, software, právy k duševnímu vlastnictví, certifikaci nebo dokonce postavit novou budovu nebo zrekonstruovat starou, je tento program přesně to, co hledáte.

Podporované aktivity:

Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.

Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

A doplňkové inovace:

Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby.

Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů.

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou nejen malé a střední podniky, ale i velké podniky.

Z pohledu oblastí / kategorií průmyslu to mohou být podniky spadající pod kategorie:

 • zpracovatelského průmyslu,

 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,

 • informačních a komunikačních činností.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • stavby (novostavba, rekonstrukce) a projektová dokumentace včetně inženýrských činností,

 • technologie a HW,

 • software, programy, licence, nákup dat a databází,

 • práva k duševnímu vlastnictví, know how, licence, patenty apod.,

 • certifikace produktů,

 • služby externích subjektů související s marketingovou inovací.

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

Každý projekt sebou nese celou řadu klíčových věci, na které je třeba při plánovaní a samotné realizaci pamatovat. Z těch nejzákladnějších je to:

 • Velké podniky mohou žádat pouze v případě, že splní podmínky dané kódem intervence 065 (což je významný pozitivní dopad na životní prostředí v oblasti nízkouhlíkového hospodářství nebo úspory vody).

 • Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

 • Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.

 • Projekt by měl dosahovat v oblasti produktové nebo procesní inovace minimálně 6. inovačního řádu dle Valenty.

 • Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.


KDY A DOKDY je možné žádat:

 • vyhlášení výzvy: 28. 05. 2021

 • zahájení příjmu: 15. 06. 2021

 • ukončení příjmu: 30. 09. 2021

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1–100 mil. Kč.

Výše samotné procentuální dotace pak:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) až 45%

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) až 35%

 • velký podnik (250 zaměstnanců a více) až 25%

JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací.

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu.

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací.

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem.

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem.

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů.


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

9 zobrazení