• vylupkova

ICT a sdílené služby – Digitální podnik


KDY: příjem žádostí od 15.9. do 15.11.2021

NA CO: pořízení nevýrobního hardware a software, a ostatních online a cloud služeb

KDO: malé a střední podniky

KOLIK: 30 až 60% dotace podle regionu,

tedy 1 – 10 mil. Kč na projekt
CO je cílem dotačního programu (podporované aktivity)

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Z pohledu realizovaných aktivit by se měly činnosti dotýkat témat jako:

 • podpora digitální transformace firmy

 • logistické a skladové technologie

 • vnitropodniková konektivita

 • pořízení zařízení pro kybernetickou bezpečnost

 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém

KDO může žádat (příjemci podpory):

Žádat o podporu mohou malé a střední podniky.

JAKÉ VÝDAJE je možné podpořit (způsobilé výdaje):

· dlouhodobý hmotný majetek - hardware, ICT systémy a vnitropodnikové sítě; specializované koncové zařízení a periferie; logistické systémy; monitorovací systémy; hardware pro mobilní distanční přístup

 • dlouhodobý nehmotný majetek - základní a ostatní software

· ostatní výdaje neinvestiční (SW, cloudové služby, poplatky za připojení,…)

 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity (nákup externích služeb, které souvisí s realizací projektu, nikoli podklady pro podání žádosti)

SPECIFIKA a omezení, na které je potřeba nezapomenout:

 • realizace projektu v celé ČR mimo hlavní město Praha

 • pouze jeden projekt na jednoho žadatele

 • nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky, 3D tiskárny)

 • výdaje na nákup základního software musí tvořit max. 10 % rozpočtu

 • výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek musí tvořit min. 20 % rozpočtu

KDY A DOKDY je možné žádat:

 • Vyhlášení výzvy: 15. 8. 2021

 • Zahájení příjmu: 15. 9. 2021

 • Ukončení příjmu: 15. 11. 2021

CO/KOLIK lze získat na jeden projekt:

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 1 – 10 mil. Kč

Výše samotné procentuální dotace pak závisí na velikosti žadatele a regionu realizace:

 • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců) Střední Morava: 50 %

 • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců) Střední Morava: 40 %

JAK vám umíme pomoci?

Nejsme obyčejná dotační agentura – naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s jejich rozvojem.

Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejich cílů.

 • Pomůžeme najít příležitosti k získání dotací

 • Umíme posoudit váš záměr, identifikovat vhodné aktivity a investice, a zasadit je do vhodného dotačního programu

 • Sepíšeme žádost a zbavíme vás veškerých starostí s její administrací

 • Zajistíme správnou realizaci výběrových řízení spojených s projektem

 • Budeme s vámi i po proplacení dotace a zajistíme post-dotační péči o projekt společně s monitoringem

 • Budeme vám k dispozici i při následných kontrolách úřadů


NA KOHO je možné se obrátit:

Ing. Daniel Hajda, hajda@siczlin.cz, 724 337 439

32 zobrazení